อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2564
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 5 ไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต มีความจำเป็นต้องดำเนินงานโครงการเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิต (2.1 ด้านการศึกษา) และ (2.2 ด้านสาธารณสุข), ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 6 ขึ้น

นอกจากนี้ ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และ (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 ไปแล้วนั้น อบจ.ภูเก็ต มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (2.1) ด้านการศึกษา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.