ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ครั้งแรก เลือก นายหัตถ์ กตัญชลีกุล เป็นประธานสภา
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ครั้งแรก เลือก นายหัตถ์ กตัญชลีกุล เป็นประธานสภา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งแรก หลังจากได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 22 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 อนึ่งคณะคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่คงเหลือจำนวน 2 คน และนายก อบจ.ภูเก็ต ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป ซึ่งในวันนี้มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม จำนวน 22 คน พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมว่า การประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนสืบไป

จากนั้น ได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยให้ผู้มีอายุสูงสุดของสมาชิกสภาฯ คือ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล สมาชิกสภาฯ เขต อ.เมืองภูเก็ต ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาฯ กล่าวคำปฏิญาณตน และให้มี

การเลือกประธานสภาฯ ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการเลือก ได้แก่ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ต่อจากนั้น ก็ได้ขึ้นทำหน้าที่ในการประชุม เพื่อเลือกรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือก ได้แก่ นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น และรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ได้แก่ นายวิวัฒน์ จินดาพล

ส่วนเลขานุการสภาฯ ได้แก่ นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล โดยที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปี 2564 คือวันที่ 28 มกราคม-13 มีนาคม 2564 พร้อมปรึกษาที่ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่

คณะกรรมการสามัญประจำสภาอบจ.ภูเก็ต 7 คน ประกอบด้วย 1.นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ 2.นายเสริฐ ทองดี 3.นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล 4.นายศุภชาติ กิจดำเนิน 5.นางจริยา เจริญจิระตระกูล 6.นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง 7.นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 7 คน ประกอบด้วย 1.นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น 2.นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ 3.นายพิพัฒน์ ยั่งยืน 4.นางอุษา สุขประเสริฐ 5.นายสะอาด ล่าตะหลา 6.นายสิน คหาปนะ 7.นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 7 คน ประกอบด้วย 1.นายวิวัฒน์ จินดาพล 2.นายศุภชาติ กิจดำเนิน 3.นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น 4.นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง 5.นางจริยา เจริญจิระตระกูล 6.นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 7.นายเสริฐ ทองดี และ

กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต 1 คน ได้แก่ นายนพพันธ์ สืบศักดิ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.