อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการนี้ มีเรื่องติดตามการดำเนินโครงการ “ภูเก็ตจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด “หาที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไป” การดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต การขอความร่วมมือ อปท.ทุกแห่ง ประดับโคมไฟ เนื่องในเทศกาลการประดับโคมไฟในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความร่วมมือ อปท. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 การรับรองผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต และความคืบหน้า/ไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาล และ อบต. การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.อบต.จังหวัดภูเก็ต, ก.ท.จ.ภูเก็ต และ ก.จ.จ.ภูเก็ต)

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการแนวทางการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 การตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล) การตั้งด่านตรวจคัดกรองโรคสำหรับบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียหรือการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย ของแต่ละ อปท. แนวทางการของบประมาณ/การพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอประเด็นปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.