อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทน เป็นกรรมการ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต กรณีครบวาระ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกผู้แทน เป็นกรรมการ ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต กรณีครบวาระ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการลงคะแนน จำนวนทั้งสิ้น 365 คน

ด้วยผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ราย คือ นายวาสนา รองพล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต ครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1.นายวาสนา รองพล และ 2.นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. ซึ่งผลปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายวาสนา รองพล ได้จำนวน 199 คะแนน ส่วน นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ได้จำนวน 160 คะแนน และมีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 6 ใบ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันนี้ จะเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี (วันที่ 18 มกราคม 2568)

ทั้งนี้ ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือก มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องต่างๆ อาทิ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการ อบจ. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการ อบจ. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน กางลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. รวมถึงกำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการ อบจ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.