อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 9/2564 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบเรื่องการเร่งรัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มเป็นจำนวนมากประเภทตลาด เช่น ตลาดนัด ตลาดสด พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล) ทั้ง 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หนังสือสั่งการจากราชการบริหารส่วนกลาง รายงานภารกิจการปฏิบัติงานของตำรวจ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศผ่านช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเข้ารับการกักกัน ณ โรงแรม ALQ การเดินทางเข้าของผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักกันทางเรือ ณ จุดกักกันที่ราชการกำหนด AYQ รายงานผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต 3 ช่องทาง ทางบก (ด่านท่าฉัตรไชย) ทางอากาศ (สนามบิน) และทางเรือ รวมถึงพิจารณาแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคการท่องเที่ยวกิจกรรมดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.