อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต เรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต เรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 12 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคล “โครงสร้างส่วนราชการ” ของ อบจ.ภูเก็ต

ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น และได้ให้ความสำคัญในการกำหนดตำแหน่งโดยคำนึงถึงปริมาณงานคุณภาพและภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคล ในการนี้ ได้พิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล จึงได้นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคลในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.