อบจ.ภูเก็ต ร่วม ปรองดองสมานฉันท์ป้องกันยาเสพติด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม ปรองดองสมานฉันท์ป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมอบรม “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปรองดองสมานฉันท์ป้องกันยาเสพติด” โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน และนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เข้าร่วม จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดาบตำรวจบุญพบ กิ่งมาลา และดาบตำรวจโกวิทย์ คงดี สังกัดสถานีตำรวจภูธรฉลอง มาเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่มตามโครงการ

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ.2540 ให้กิจการที่เป็นของราชการท้องถิ่นอื่นสมควรให้ อบจ. ร่วมดำเนินการ หรือให้ อบจ. จัดทำด้านการป้องกันและบำบัดรักษาโรค ประกอบกับนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้านที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความปรองดองสมานฉันท์เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านต่อต้านยาเสพติดในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านและป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้เสพสารเสพติด ทำให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตปลอดยาเสพติดและเกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด

ทั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน แผนงานป้องกันในกลุ่มประชาชนทั่วไปของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมกระบวนการเข้มแข็งของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”

ด้านนายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ยาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดให้หมดสิ้นไป ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังด้วยการเร่งปราบปรามผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมตัวสารสำคัญและสารประกอบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหายาเสพติดได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยาเสพติดเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมานาน การปราบปรามยาเสพติดเพียงวิธีเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ดังนั้น การให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติดและมีค่านิยมต่อต้านยาเสพติด จึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อีกวิธีหนึ่ง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.