อบจ.ภูเก็ต พัฒนาครูต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาษาอังกฤษ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พัฒนาครูต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา ภาษาอังกฤษ

การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น แต่เรียนภาษาเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวัน และการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนใช้ภาษาได้ถูกต้องขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ดังนั้น การเรียนภาษาที่ดีผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผู้ประสานงานจัดทำโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชาวต่างประเทศที่สอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 61 คน จากทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง), อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), อบจ.บ้านนาบอน, อบจ.เมืองภูเก็ต และ อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน ได้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทุกด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดย อบจ.ภูเก็ต ตั้งงบประมาณปี 2564 ดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 41 ล้านบาท

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาช่วยในเรื่องการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ทำให้ระบบการเรียนการสอนพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีสำหรับนักเรียน รวมถึงครู อาจารย์ ในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีการพัฒนาปรับตัวตามสภาพ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง

ในสังคมปัจจุบัน ผู้เรียน ผู้สอน ผู้รับ หรือผู้ให้ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้าสู่สถานการณ์ โดยการเติมเต็มความรู้ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การพัฒนาการเรียนรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ความรู้ความเข้าใจในด้านอารมณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา สามารถนำแนวคิดไปผลิตสื่อในวิชาเฉพาะที่ตนสอน ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีแนวคิดวิถีทางทำให้เด็กในสังกัด อบจ. มีทักษะ นิสัย ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์เบื้องต้น และมีความพร้อมที่พัฒนาการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นคนดีในสังคม

นอกจากนี้ การเรียนในห้องเรียนยังก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของนิสัยการเรียนรู้ หรือครูผู้สอนเรื่องการผลิตสื่อต่างๆ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการพูดคุยเปลี่ยนระบบสื่อที่จะเสนอให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมงานกับ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณทีมงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ทีมงานโรงเรียนในสังกัด ที่ช่วยกันบูรณาการปรับตกแต่ง เพื่อให้การเรียนการสอนมีความมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่ความสำเร็จ ทำให้โครงการนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดในช่วงที่ผ่านมา”

นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ กล่าวว่า “งบประมาณในส่วนโครงการจ้างที่ปรึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ซึ่งปัจจุบันนี้เรามีกลุ่มครูชาวต่างชาติ จำนวน 24 คน จัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม คือ English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) วัดผลพัฒนาการของเด็กโดยใช้วิธีการ Pre-Test/Post- Test เป็นรายภาคเรียน ส่วนที่สองคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการขึ้น เช่น ปีการศึกษาที่ผ่านมา วิชาภาษาอังกฤษ มีผลการเรียนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70 ส่วนในภาคเรียนที่ผ่านมา เราได้วัดผลเบื้องต้น เนื่องจากต้องใช้การประเมินเพื่อดูพัฒนาการและวางแผนสำหรับภาคเรียนถัดไป ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคะแนน 70 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ส่วนที่สาม ในเรื่องทักษะของผู้เรียน ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน จะเน้นการประเมินทักษะในห้องเรียน ซึ่งผลปรากฏว่าเด็กมีการสื่อสารได้มากขึ้น ส่วนผู้เรียนคนใดที่ยังอ่อนในบางทักษะ เช่น ทักษะทางด้านการอ่าน เราจะให้ครูชาวต่างชาติใช้ชั่วโมงเสริม เพื่อให้เด็กได้ฝึกในเรื่องการอ่านและการจับใจความ รวมถึงสรุปความ และจากการสอบถามความความเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับโครงการภาษาอังกฤษ โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจ เพราะเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก”

ผศ.ญาดา คุ้มแก้ว กล่าวในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ ว่า “อาจารย์ต่างประเทศไม่ใช่เข้ามาสอนอย่างเดียว แต่เป็นลักษณะการเข้ามาทำงานเป็นครู รวมเป็นหนึ่งเดียวกับครูไทย เน้นกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมให้โรงเรียนแข็งแกร่ง เพราะนักเรียนจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ครูด้วย ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีหลายประเทศ ทั้งยุโรป เอเชีย เราพยายามเน้นเป็นนานาชาติ ทำให้เด็กได้เรียนรู้สไตล์การสอน เทคนิค และสำเนียงภาษาที่ต่างกัน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราเป็นผู้ฝึกครูไทยโดยตรง และกำลังฝึกครูต่างชาติเพื่อให้ทำงานอยู่ในเมืองไทยได้อย่างมีความสุข สามารถกลับไปเล่ายังประเทศเขาได้ว่า การศึกษาของประเทศไทย มีทีมครูที่มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์มาก ซึ่งเขามีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้บริบทของวัฒนธรรมไทย ในเรื่องของการเป็นครูไทยแต่ละระดับชั้น หรือแต่ละโรงเรียนก็มีบริบทไม่เหมือนกัน ดังนั้น เขาต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญ”

อย่างไรก็ตาม อบจ.ภูเก็ต มีนโนบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดภูเก็ต มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาที่เยาวชนให้ความสนใจโดยเน้นความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในเรื่องการทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองนานาชาติ ที่มีความพร้อมในด้านศักยภาพโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว และมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.