องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมใจกันเข้าร่วมรดน้ำดำหัว นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย บรรยากาศเป็นไปด้วยความ คึกคัก พร้อมรับพรทั่วหน้า

สำหรับประเพณีรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง

“การดําหัว” คือการรดนํ้านั่นเองแต่เป็นคําเมืองทางเหนือ การดําหัว เรียกกันเฉพาะการรดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง เช่น พ่อเมือง เป็นต้น เป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป หรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.