อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ส่งผลให้สมาชิกสภาฯ ที่สภา อบจ.ภูเก็ต คัดเลือกและประธานคณะกรรมการติดตามฯ พ้นจากตำแหน่ง โดย อบจ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น แทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอวยพร สกุลตัน, นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม และ ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี ซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาคัดเลือก นายอวยพร สกุลตัน เป็นประธานคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมทั้งพิจารณาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) และพิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.