ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ผลเลือกตั้งไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต ปรากฏว่า

  • หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา ได้ 50,914 คะแนน
  • หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้ ได้ 83,144 คะแนน
  • หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ทีมคณะก้าวหน้า ได้ 20,073 คะแนน
  • หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ได้ 1,460 คะแนน
  • หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ ได้ 1,040 คะแนน

ส่งผลให้ นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชนะการแข่งขันเลือกตั้ง และคว้าเก้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต คนใหม่

ส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต

อำเภอเมือง

เขต 1
หมายเลข 1 นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ 2,411 คะแนน
หมายเลข 2 นายธนัทภัทร ธานีรัตน์ 2,389 คะแนน
หมายเลข 3 นายภูวดิษฐ์ จิรวัชร์ธนาชัย 620 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 1 นางสาวพรยมล ขรรค์วิไลกุล 805 คะแนน
หมายเลข 2 นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ 1,361 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวมัทรี ณ มณี 292 คะแนน
หมายเลข 4 นายอำพล โอ่อาจ 420 คะแนน
หมายเลข 5 นายจรัญ ธัญญอุดร 94 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 1 นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล 2,210 คะแนน
หมายเลข 2 นายหัตถ์ กตัญชลีกุล 2,444 คะแนน
หมายเลข 3 นายสมเกียรติ พรพรหมมา 759 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 1 นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ 1,918 คะแนน
หมายเลข 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล 3,227 คะแนน
หมายเลข 3 นางสุขภัทรา อภิวัฒะโน 692 คะแนน

เขต 5
หมายเลข 1 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ 2,017 คะแนน
หมายเลข 2 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน 3,024 คะแนน
หมายเลข 3 นายสิทธิกร จันทบูรณ์ 837 คะแนน

เขต 6
หมายเลข 1 นายวีระวงศ์ จรสกุล 2,823 คะแนน
หมายเลข 2 นายสุเมธ บุนนท์ 2,502 คะแนน
หมายเลข 3 นายสุเมธ ฮาหมัด 788 คะแนน

เขต 7
หมายเลข 1 นายเกชา เชื้อชิต 1,926 คะแนน
หมายเลข 2 นายเสริฐ ทองดี 2,857 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวพีรยา เรืองคำ 1,229 คะแนน
หมายเลข 4 นายอนันตรักษ์ เพ็ชรหิน 280 คะแนน

เขต 8
หมายเลข 1 นายธนนที อภิชาตตระกูล 2,511 คะแนน
หมายเลข 2 นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 2,970 คะแนน
หมายเลข 3 นายกฤติกร วรเดชานิติธร 836 คะแนน

เขต 9
หมายเลข 1 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล 3,082 คะแนน
หมายเลข 2 นายพิชัย ตันกูล 2,283 คะแนน
หมายเลข 3 นายศุภัทร ทองเจริญ 442 คะแนน

เขต 10
หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ 1,094 คะแนน
หมายเลข 2 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล 3,269 คะแนน
หมายเลข 3 นายวินัย สามสี 1,580 คะแนน

เขต 11
หมายเลข 1 นางวารุณี งานทัศนานุกูล 1,940 คะแนน
หมายเลข 2 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง 3,290 คะแนน
หมายเลข 3 นายสุรสิทธิ์ เอี่ยนวิไล 946 คะแนน

เขต 12
หมายเลข 1 นายสมาน การะเกศ 2,622 คะแนน
หมายเลข 2 นางอุษา สุขประเสริฐ 3,134 คะแนน
หมายเลข 3 นายธีรเดช พู่นำชัย 918 คะแนน

เขต 13
หมายเลข 1 นายพรเทพ ชามขาว 1,882 คะแนน
หมายเลข 2 นายโอภาส ชอบดี 3,189 คะแนน
หมายเลข 3 นายอินทร์ เพชรหิน 743 คะแนน

เขต 14
หมายเลข 1 นางปฏิบัติ สุวรรณ 1,435 คะแนน
หมายเลข 2 นายมนู เขียวคราม 3,334 คะแนน
หมายเลข 3 นายรายู สายสมุทร 935 คะแนน

เขต 15
หมายเลข 1 ว่าที่ ร.ต.ภีรวัฒน์ อินทรักษา 961 คะแนน
หมายเลข 2 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน 4,770 คะแนน

อำเภอถลาง

เขต 1
หมายเลข 1 นายสมนึก ประชา 2,153 คะแนน
หมายเลข 2 นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ 3,322 คะแนน
หมายเลข 3 นายศุภชัย ศรีสวัสดิ์ 734 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 1 นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ 1,950 คะแนน
หมายเลข 2 นายประพันธ์ ถิ่นเกาะยาว 2,454 คะแนน
หมายเลข 3 นายอิทธิพงษ์ คงนาม 3,079 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 2 นายสิน คหาปนะ 3,393 คะแนน
หมายเลข 3 นายพุฒิพงศ์ หนูทองแป้น 801 คะแนน
หมายเลข 4 นายสุธี เลี่ยนอุดม 1,723 คะแนน

เขต 4
หมายเลข 1 นายประชา อุดมศุภมงคล 3,512 คะแนน
หมายเลข 2 นายไพศาล อุทัชกุล 3,540 คะแนน
หมายเลข 3 ร.ต.อภินันท์ อาจหาญ 406 คะแนน
หมายเลข 4 นายโชติ ชื่นนิรันดร์ 193 คะแนน

เขต 5
หมายเลข 1 นายสุมน เสียมเหล็ก 2,324 คะแนน
หมายเลข 2 ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง 5,567 คะแนน
หมายเลข 3 นายภูริชย์ สุทธิศักดิ์ 502 คะแนน

เขต 6
หมายเลข 1 นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย 2,869 คะแนน
หมายเลข 2 นายวิวัฒน์ จินดาพล 4,473 คะแนน
หมายเลข 3 นายดิลก แต้มสีทอง 714 คะแนน

อำเภอกะทู้

เขต 1
หมายเลข 1 นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล 1,866 คะแนน
หมายเลข 2 นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น 2,985 คะแนน
หมายเลข 3 นายอภิสิทธิ์ ราชาดี 1,009 คะแนน
หมายเลข 4 นายพีระ สุขยิรัญ 538 คะแนน

เขต 2
หมายเลข 1 นายชวลิต สงวนพร 1,386 คะแนน
หมายเลข 2 นายศุภชาติ กิจดำเนิน 3,227 คะแนน
หมายเลข 3 นายเฉลิมพงษ์ แสงดี 1,328 คะแนน

เขต 3
หมายเลข 1 นายสนธยา สุนธารักษ์ 2,449 คะแนน
หมายเลข 2 นายสะอาด ล่าตะหลา 2,790 คะแนน
หมายเลข 3 นายศุภสิทธิ์ จันทร์ชมคงทวี 1,026 คะแนน

สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 294,141 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 172,709 คน คิดเป็น 58.72 เปอร์เซ็นต์ มีบัตรเสีย จำนวน 5,388 ใบ และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 10,690 ใบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.