อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ มีเรื่องติดตามการดำเนินโครงการ “ภูเก็ตจังหวัดสะอาดอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดำเนินการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งแจ้งเพื่อทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภา

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต “หาที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไป” แนวทางการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอประเด็นปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.