อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบแนวทางการปฏิบัติกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง การดำเนินการกรณีออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระทำได้ การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. การขออนุญาตใช้สถานที่จัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาขอความเห็นชอบร่างประกาศบัญชีเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และขอความเห็นชอบร่างประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.