อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เลือกตั้งสมาชิกสภา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เลือกตั้งสมาชิกสภา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงซักซ้อมทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รับส่งอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง การรับบัตรเลือกตั้ง การสาธิตการลงคะแนน ซึ่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต จะมีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยปล่อยขบวนคาราวานออกประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และวันเดียวกัน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่จะทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหูมิผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ณ บริเวณหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งด้วยตนเอง มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.