อบจ.ภูเก็ต ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ปลูกจิตสำนึกเยาวชน ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต” เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหา พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันการทุจริตให้ได้ผลมากที่สุด

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต มีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน กับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทั้งหมด 25 ทีม ทีมละ 3 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) โดยทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท และผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพได้รับเกียรติบัตรทุกคน

“ปลูกฝังค่านิยมความคิด ความรู้สึกที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึกที่สื่อออกมาจากภาพวาด จะเป็นศิลปะในการถ่ายทอดความคิดจากเด็กไปยังผู้ใหญ่”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมคนในสังคม ดังนั้น ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

อบจ.ภูเก็ต อยากปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความใจในการต่อต้านการทุจริต โดยปูพื้นฐานในเบื้องต้น ปลูกฝังค่านิยมความคิด ความรู้สึกที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ความรู้สึกที่สื่อออกมาจากภาพวาด จะเป็นศิลปะในการถ่ายทอดความคิดจากเด็กไปยังผู้ใหญ่ พร้อมผลักดันให้เยาวชนเป็นคนดีในสังคม ผลักดันให้ผู้ใหญ่นำแนวคิดของเด็กๆ เหล่านี้ไปเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเสริมสร้างประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจวาดภาพระบายสี ได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างถูกต้อง ได้ฝึกทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง หวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน และอบจ.ภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะจัดโครงการในลักษณะนี้ในระดับชั้นเรียน ระดับเยาวชน และกลุ่มประชาชน ในโอกาสต่อไป

“ทุกภาพที่น้องๆ สื่อออกมา จะนำไปสู่การจัดนิทรรศการโครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564”

นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวว่า จากผลงานการวาดภาพของน้องๆ ในครั้งนี้ จะได้เห็นได้ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนเหล่านี้มีทักษะในด้านการวาดภาพ รวมถึงให้เขารับรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ซึ่งทุกภาพที่น้องๆ สื่อออกมา จะนำไปสู่การจัดนิทรรศการโครงการของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต เช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ที่กำลังจะถึงนี้ต้องมีผลงานภาพวาดของน้องๆ ไปโชว์อย่างแน่นอน เพื่อให้นักเรียนบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้มาเห็นภาพเหล่านี้ และเป็นการจุดประกายให้เห็นว่า การทำงานลักษณะเป็นทีม หรือการทำงานที่มีรูปแบบในลักษณะของงานศิลปะนั้นเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

“ภูมิใจที่ภาพวาดของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภูเก็ตโปร่งใส หาก อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไปก็จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน”

นางสาวนัจลาอ์ หลีเส็น นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หนึ่งในทีมผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพรุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดงทรรศนะของภาพที่ถ่ายทอดออกมาในครั้งนี้ว่า “ภาพนี้สื่อถึงเยาวชนที่มีการต่อต้านทุจริต โดยมีสีโทนร้อนแบ่งฝั่งกับโทนเย็น มีพื้นหลังเป็นสีโทนเท่ากัน โดยโทนร้อนอาจจะสื่อถึงการประท้วง ที่มีการสวมหน้ากาก เพื่อทุจริตเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกด้านที่เป็นโทนเย็นจะสื่อถึงคนที่ทำอาชีพสุจริต เช่น ถ้าภูเก็ตของเรามีผู้นำที่โปร่งใส ก็จะทำให้จังหวัดมีการพัฒนา และประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนฉากด้านหลังที่เป็นนักเรียน คือเยาวชนที่มีคุณธรรมที่จะต่อต้านการทุจริต

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในลักษณะนี้ เพราะปกติจะเป็นการทำงานเดี่ยว แต่ครั้งนี้ได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกอย่างหนึ่ง โดยผ่านงานศิลปะ และทำให้ผู้ใหญ่ที่มาเห็นผลงานของเรา ที่อาจจะเคยโกงหรือทุจริตก็อาจจะมีจิตสำนึกขึ้นมาบ้าง รู้สึกดีใจที่ อบจ.ภูเก็ต จะนำภาพไปจัดนิทรรศการ และภูมิใจที่ภาพวาดของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภูเก็ตโปร่งใส หาก อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นอีกในโอกาสต่อไปก็จะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการทุจริต เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้ประเทศชาติมีการพัฒนา ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต มีชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต หากน้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิก หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยหลังจากนี้ อบจ.ภูเก็ต มีแผนดำเนินการลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อไปทำเครือข่ายป้องกันการทุจริตด้วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริต พร้อมกระตุ้นการทำให้ภูเก็ตโปร่งใส และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.