อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ชุมชนป่าหล่าย ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวรายงาน และนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายสัญพงศ์ สมบัติทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเยาวชน และประชาชน เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ลด ละ เลิก” ผลิตภัณฑ์จากโฟมและถุงพลาสติก กิจกรรมพลังเยาวชนกับบทบาทการดูแลสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ (Big Cleaning) ณ ชุมชนป่าหล่าย

นางวาสนา สามห้วย กล่าวว่า “สำนักการช่าง อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย จำนวน 5 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ คูคลอง และชายหาด

การจัดกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำสาธารณะ ปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน

เนื่องด้วย วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเข้าใจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต และของประเทศ ดังนั้น เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการ “ลด ละ เลิก” ผลิตภัณฑ์จากโฟมและถุงพลาสติก หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดความร่วมมือช่วยกันดูแล รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืนสืบไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.