อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภูเก็ตโปร่งใส
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ภูเก็ตโปร่งใส

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ตโปร่งใส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมี นายอับดุรกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเด็ก เยาวชน ประชาชน และส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ภูเก็ตโปร่งใสต้านภัยทุจริต” เพื่อนำผลงานการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป

ในการนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 13 โรงเรียน กับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ทั้งหมด 25 ทีม ทีมละ 3 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) อายุ 7-9 ปี รุ่นที่ 2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) อายุ 10-12 ปี รุ่นที่ 3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อายุ 13-15 ปี และรุ่นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรือเทียบเท่า อายุ 16-18 ปี โดยทีมชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท และผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รุ่นที่ 2 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมงคลวราราม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) และโรงเรียนบ้านฉลอง รุ่นที่ 3 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง และโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต รุ่นที่ 4 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และรางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.