อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (ชั้น 2)

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลการรับชำระหนี้เงินกู้ และข้อมูลสถานะลูกหนี้ รายงานผลการดำเนินงานด้านคนพิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการจังหวัดภูเก็ต และความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเภทคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 8 ราย โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ รวมถึงรายงานการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.