อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ดูงานกรณีศึกษา รพ.อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ดูงานกรณีศึกษา รพ.อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมบรรยายและต้อนรับคณะจากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และอาจารย์สกล เหลืองไพฑูรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 9 พร้อมนักศึกษาในหลักสูตรคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวม 65 ท่าน รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต” โดยมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และนางสุทธิลักษณ์ จินากุล หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 9 ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร รวมทั้งพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.