อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต เรื่อง การวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี โดยมี กรรมการดำเนินงานและผู้ประสานงานโครงการประจำโรงเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครูโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และผู้สอนชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน

นางสาวชัญญา สุขสวัสดิ์ กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการสื่อสาร การทำงานและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับนานาชาติ ผู้สอนชาวต่างประเทศที่สอนภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับนักเรียนมากในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผู้สอนชาวต่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การวัดผลประเมินผลให้แก่นักเรียน สิ่งสำคัญมากประการหนึ่งคือ การผลิตสื่อการเรียนการสอน การใช้สื่อทางเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน ตกแต่งคุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ ให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีทักษะ อุปนิสัยที่ดีและการผลิตสื่อในวิชาเฉพาะของตน ทั้งอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.