อบจ.ภูเก็ต สัมมนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน และ ผู้สอนชาวต่างประเทศ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สัมมนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน และ ผู้สอนชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบูลกิตต้า ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน และผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต เรื่อง คุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ 7 ประการ : วิธีการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน 7 Habits in New Normal Classroom : How to implement in your teaching โดยมี นายอับดุรกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ ประธานกรรมการดำเนินงานและผู้ประสานงานโครงการประจำโรงเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการโครงการฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูสังกัด อบจ. ทั้ง 5 โรงเรียน และผู้สอนชาวต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวน 120 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 25 พ.ย.63 ฟังการบรรยาย โดยวิทยากร Mr.Gregory Thomas Carroll ผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูจาก Charles Sturt University, New South Wales, Australia เรื่อง คุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ 7 ประการ : วิธีการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน วันที่ 26 พ.ย.63 ฝึกปฏิบัติการ การวางแผนการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี วันที่ 27 พ.ย.63 คณะครูชาวต่างประเทศ ร่วมกับ ผู้ประสานงานโครงการประจำโรงเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันวางแผน การเขียนแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 เพื่อนำส่งกรรมการวิชาการของโรงเรียน

ผศ.ดร.กานดา สกุลธนะศักดิ์ กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการปรับกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนให้เกิดแนวคิด วิถีทางที่จะให้นักเรียนของตนมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ อุปนิสัย จนมีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพในยุคสังคมของการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดตกแต่งคุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ ให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีทักษะ อุปนิสัยที่ดีและการผลิตสื่อในวิชาเฉพาะของตน ทั้งอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการออกแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อที่ต้องร่วมกันจัดให้กับนักเรียน ให้มีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ อุปนิสัย จนมีลักษณะที่มีประสิทธิภาพ

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมมาสู่ยุคของการปรับเปลี่ยน การศึกษาของนักเรียนผู้ที่จะต้องเติบโตไปกับสังคมยุคการเปลี่ยนแปลงย่อมถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตาม ระบบการศึกษา หลักสูตร และครูในโรงเรียนจะต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อการสร้างห้องเรียน วิธีการสอน ให้ปรับตัวตามให้ทัน การเรียนการสอนจากเดิมที่ใช้ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง กลายเป็นการสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะ และการสร้างทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน โดยเฉพาะทักษะทางด้านการรู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์มีความเชื่อว่ากระบวนการพัฒนาคนไม่ได้เริ่มจากการเรียน เขียน อ่าน แต่เริ่มจากการรักตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ตนเอง เลือกทิศทาง และกำหนดเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นมาจากการสร้างนักเรียนให้มีวิธีคิดที่ถูกต้อง เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการพัฒนา เมื่อเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความคิดในเชิงบวกและเริ่มมองเห็นโอกาส ประกอบกับการมีพฤติกรรมแบบมีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่นานพอและมากพอ จนก่อเกิดให้เป็นอุปนิสัยที่ถาวร 7 Habits คุณลักษณะห้องเรียนวิถีใหม่ 7 ประการ : วิธีการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.