เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต 20 ธันวาคม 2563
ข่าว ภูเก็ต

เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต 20 ธันวาคม 2563

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งระยะเวลานี้ถือเป็นช่วงหาเสียงของผู้สมัครที่มีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

จากการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 คน ได้แก่

  • หมายเลข 1 นายจิรายุส ทรงยศ ทีมคนบ้านเรา
  • หมายเลข 2 นายเรวัต อารีรอบ ทีมภูเก็ตหยัดได้
  • หมายเลข 3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ ทีมคณะก้าวหน้าภูเก็ต
  • หมายเลข 4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร ทีมภูเก็ตปุ้นเต่
  • หมายเลข 5 นายปัญญา ไกรทัศน์ ผู้สมัครอิสระ

ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 24 เขต มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 77 คน ภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต รวมจำนวน 81 คน และประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 1 คน เนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้สมัคร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ว่า อบจ.ภูเก็ต มีการเลือกตั้งล่าสุดตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้สมัคร และประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในยามปกติการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต จะใช้งบประมาณ 12-14 ล้านบาท แต่ครั้งนี้เนื่องจากมีมาตรการ New Normal ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น จาก 370 หน่วย เป็น 496 หน่วยเลือกตั้ง โดยแบ่งประมาณ 600 คนให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณของ อบจ.ภูเก็ต 26 ล้านบาท กับหน่วยเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะทั้งค่าตอบแทน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนผ่าน กกต.จังหวัด ในส่วนของการทำงานที่ กกต. ร่วมกับ อบจ. และร่วมกับท้องถิ่นอื่นๆ

“การบริหารจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้ยึดมั่นในความโปร่งใส ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม โดยมีการบูรณาการในหลายภาคส่วน ทั้งผู้สมัคร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับภารกิจหน้าที่ในการเลือกตั้ง ทาง ผอ.กกต.จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต และภาคีเครือข่ายที่ต้องทำงานร่วมกับจังหวัด และอำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาว อปท.ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ อบต. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. ทั้ง 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมเรื่องบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมี 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา และบัตรเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในทุกรูปแบบ ตลอดจนการรายงานผลนับคะแนน

หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะมีการประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 15 วัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเรียกประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2564 จากนั้นนายก อบจ.ภูเก็ต และคณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ชุดใหม่ จึงเริ่มปฏิบัติงานได้”

อย่างไรก็ตาม ใครจะคว้าเอ้าอี้นายก อบจ.ภูเก็ต หรือใครจะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าสู่สภา หนึ่งเสียงของทุกท่านล้วนมีความหมาย ขอให้ประชาชนชาวภูเก็ตที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งไปใช้สิทธิโดยทั่วกัน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อเลือกคนดีเป็นตัวแทนของท่านเข้าสภา เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.