ประชุมซักซ้อมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมซักซ้อมการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

ตามที่ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งและรับฟังปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบจ.ภูเก็ต จากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชอบด้วยกฎหมาย และทันตามแผนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.