อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา วางปะการังเทียม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา วางปะการังเทียม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการจัดสร้างปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ. นายศิริ ยกทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบต.เชิงทะเล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่อ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยในปี 2562 ได้ตั้งงบประมาณและดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม พร้อมจัดวางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ปี 2553 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม จัดวางในพื้นที่อ่าวบางเทาและอ่าวกมลา ปี 2554 ดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียม จัดวางในพื้นที่อ่าวกะตะ-กะรน ซึ่งผลการสำรวจติดตามแนวปะการังเทียมที่จัดวางในพื้นที่ต่างๆ ปรากฏว่ามีการเกาะติดของปะการังอ่อน กัลปังหาและมีสัตว์น้ำนานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสร้างปะการังเทียมและจัดวางเพิ่มเติมจากจุดพิกัดเดิมที่วางไว้ตามแนวบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ่าวบางเทา อ่าวกมลา และอ่าวกะตะ-กะรน เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์สืบไป

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เพื่อร่วมกำหนดจุดพิกัด และรูปแบบการวางปะการังเทียม ณ บริเวณอ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 อบจ.ภูเก็ต ตั้งงบประมาณจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 1,200 แท่ง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ทะเล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ในการท่องเที่ยว และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาชีพของชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.