อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ที่ประชุมได้เสนอเพื่อพิจารณาเรื่องกรณีผู้เช่าขอขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าเช่าทบทวนอัตราค่าเช่าและงดค่าเช่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 8 ราย โดยผู้เช่าขอขยายระยะเวลาการลดอัตราค่าเช่า จำนวน 2 ราย ผู้เช่าขอทบทวนอัตราค่าเช่า จำนวน 3 ราย และผู้เช่าของดค่าเช่า จำนวน 3 ราย กรณีผู้เช่าขอต่ออายุสัญญาเช่าและขอลดค่าเช่า จำนวน 2 ราย กรณีขอต่ออายุสัญญาเช่า จำนวน 23 ราย ประกอบด้วย พื้นที่บริเวณตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 16 ราย และพื้นที่บริเวณตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย รวมถึงพิจารณาการกำหนดอัตราค่าเช่า กรณีผู้เช่า บริเวณหมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา จำนวน 1 ราย และการขอโอนสิทธิการเช่า จำนวน 3 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.