อบจ.ภูเก็ต ประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ในรูปแบบ New Normal โดยมี นายนิพนธ์ โภคบุตร รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้ง 496 หน่วย ในรูปแบบ New Normal โดยมีการปรึกษาหารือเรื่องการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดสถานที่เลือกตั้ง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการจัดหน่วยเลือกตั้งที่เป็นอาคารหรือเต็นท์ รวมถึงการจัดหาคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยละ 9 คน การตรวจสอบความเรียบร้อยที่เลือกตั้ง ทั้งก่อนและวันเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านช่องทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต มอบหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.