อบจ.ภูเก็ต ประชุมวิทยากรอำเภอ ในการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมวิทยากรอำเภอ ในการเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมวิทยากรอำเภอ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ได้จัดอบรมวิทยากรอำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต โดยมีผู้ผ่านการอบรมวิทยากรอำเภอ จำนวน 50 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 496 หน่วย ดังนั้น จึงได้จัดประชุมวิทยากรอำเภอในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการกำหนดแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวมถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.