อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องมอบหมายให้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 รวมถึงการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 77 คน และผู้สมัครนายก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 5 คน โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งและมอบหมายนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้ง ซึ่งมีจำนวนประมาณ 495 หน่วย การจัดทำและตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การดำเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการรับแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาขอความเห็นชอบแต่งตั้งนายอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งและการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งและมอบหมายคณะอนุกรรมการประจำอำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน รวมทั้งขอความเห็นชอบแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.