อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมงานจังหวัดแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2560 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการดำเนินการในส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ดังนี้ 1.จังหวัดภูเก็ตดำเนินการเองเสนอไป จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 784.34 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นกลุ่มโครงการที่เน้นในทุกๆ ด้าน และสนับสนุนเมืองน่าอยู่ 2.โครงการที่จังหวัดเสนอและขอให้ Function เป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,240 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนรัษฎาต่อเนื่องจากเทศบาลนครภูเก็ต งบประมาณ 220 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินพื้นที่เขตอนุรักษ์ย่านการค้าเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 360 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการบริหารจัดการน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 235.2 ล้านบาท โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางลัด-ทางเลี่ยง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว งบประมาณ 200 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงชนบท

โครงการขนาดใหญ่ (Big Rock) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของพื้นที่มีทั้งหมด 4 โครงการ งบประมาณ 2,974 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Phuket Smart City งบประมาณร 1,380 ล้านบาท โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต โครงการ Phuket Creative and Startup Park งบประมาณ 780.5 ล้านบาท โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบและก่อสร้างท่าจอดเรือสาธารณะภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก งบประมาณ 800 ล้านบาท โดยกรมเจ้าท่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในพื้นที่ฝังกลบขยะศูนย์กำจัดขยะจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 13,737,600 บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งประสานจากกระทรวงมหาดไทยว่าเบื้องต้นมีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานกรมเจ้าภาพแล้ว โดยอยู่ในกลุ่มที่จังหวัดเสนอขอดำเนินการเอง จำนวน 700 กว่าล้านบาท

นอกจากนี้ ในการประชุมได้พิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.