ผู้อำนวย กกต. ภูเก็ต ประกาศรับสมัคร สอบจ. และ นายก อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ผู้อำนวย กกต. ภูเก็ต ประกาศรับสมัคร สอบจ. และ นายก อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ออกประกาศโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

1.วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
3.สถานที่รับสมัคร ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
4.เขตเลือกตั้ง
(1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เลือกตั้ง 1 คน
(2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 24 คน 24 เขตเลือกตั้ง เลือกได้เขตละ 1 คน ดังนี้ อำเภอเมืองภูเก็ต 15 เขตเลือกตั้ง, อำเภอถลาง 6 เขตเลือกตั้ง, อำเภอกะทู้ 3 เขตเลือกตั้ง
5.หลักฐานการสมัคร
(1) บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ พร้อมสำเนา
(2) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา
(3) ใบรับรองแพทย์
(4) ค่าธรรมเนียมการสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 30,000 บาท, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2,000 บาท
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
(6) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร
(7) หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา เป็นต้น
6.คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง สำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(4) วุฒิการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.