อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุข อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แจ้งย้ายทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนมีฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการและการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดสรรจำนวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินการแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน 2.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 3.กลุ่มแรงงานหรือผู้เข้ามาประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 4.กลุ่มประชาชนทั่วไป

โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสำรวจประชากรแฝงที่อยู่ในพื้นที่หรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรณรงค์ เชิญชวนประชาชนให้แจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการรับแจ้งการย้ายที่อยู่ให้แก่ผู้มีความประสงค์จะย้ายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.