เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต วันที่ 2-6 พ.ย.2563
ข่าว ภูเก็ต

เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบจ.ภูเก็ต วันที่ 2-6 พ.ย.2563

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.