ประชุมเตรียมความพร้อม ในการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรี
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมเตรียมความพร้อม ในการตรวจราชการของ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้การจัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯ และงบประมาณ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ

 • ฝ่ายเตรียมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายจัดประชุมหารือแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังสถานการณ์โควิด-19
 • ฝ่ายเตรียมการต้อนรับ ณ Phuket Old Town
 • ฝ่ายประสานงานการจัดที่พัก
 • ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรี และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)
 • ฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล และแผนงาน/โครงการ
 • ฝ่ายจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมฯ
 • ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
 • ฝ่ายการพยาบาลและสาธารณสุข
 • ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 • ฝ่ายจัดเตรียมยานพาหนะและการขนส่ง
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงแต่ละกระทรวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.