อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการติดตามความก้าวหน้าโครงการไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560) ข้อมูล (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560) รวมจำนวน 234 โครงการ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 15 โครงการ งบฯ เบิกจ่าย 11,937,280.81 บาท งบฯ คงเหลือ 2,125,909.19 บาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 96 โครงการ งบฯ เบิกจ่าย 136,125,309.80 บาท งบฯ ยังไม่เบิกจ่าย 458,818,158.20 บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 123 โครงการ งบฯ 201,768,816 บาท ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งจ่าย 3 โครงการ งบฯ 16,004,400 บาท 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งจ่าย 126 โครงการ งบฯ 548,213,844 บาท 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนฯ ตั้งจ่าย 7 โครงการ งบฯ 32,233,900 บาท 4.ด้านส่งเสริมการลงทุนฯ ตั้งจ่าย 9 โครงการ งบฯ 19,710,000 บาท 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ตั้งจ่าย 10 โครงการ งบฯ 7,080,000 บาท 6.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ ตั้งจ่าย 22 โครงการ งบฯ 34,757,700 บาท 7.ด้านการเมืองและการบริหาร ตั้งจ่าย 44 โครงการ งบฯ 92,534,380 บาท 8.ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตั้งจ่าย 13 โครงการ งบฯ 17,440,000 บาท

ทั้งนี้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา อบจ. และคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ภายในเดือนเมษายน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.