อบจ.ภูเก็ต เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้สูงอายุทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ในด้านการศึกษา การแพทย์พยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย” ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ความสำคัญและสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ โดย นาวาตรีสุพล สายทอง ข้าราชบำนาญ และนางสาวจินตนา เม่งช่วย วิทยากรผู้นำกิจกรรม การแสดงของชมรมผู้สูงอายุทั้ง 3 อำเภอ และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.