อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม สร้างปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมพร้อม สร้างปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มแหล่งผลิตสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมง สร้างความมั่นคงทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในการท่องเที่ยวและการประมง ดังนั้น จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงโครงการและร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการ เพื่อคัดเลือกเป้าหมายก่อนการจัดสร้างปะการังเทียม ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณอ่าวบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.