อบจ.ภูเก็ต เตรียมข้อเสนอการประชุม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่า
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมข้อเสนอการประชุม ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่า

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งให้การจัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้ โดยการชี้แจงแนวทางการจัดเตรียมข้อเสนอ วิธีการ และรูปแบบการนำเสนอ ชี้แจงการจัดทำร่างข้อเสนอในพื้นที่ การนำเสนอความต้องการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นและพิจารณาข้อเสนอที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และมีความเชื่อมโยงกับแผนงาน โครงการตามนโยบาย ทั้งแผนงาน โครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีลำดับการนำเสนอของกลุ่มจังหวัดในประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการค้า การลงทุน, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการเกษตร, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.