ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนพัฒนา ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนพัฒนา ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 การเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 การจัดงานประเพณีลอยกระทงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการเกษตร, ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหาและระบบการจัดการน้ำเสีย โครงการภูเก็ตจังหวัดสะอาด โดยจัดให้มีการจัดการขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ “ภูเก็ตโมเดล” โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเสนอกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม ของจังหวัดภูเก็ต หลัง COVID0-19 เพื่อนำเสนอโครงการดังกล่าวในการประชุม ครม.สัญจร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอปัญหา ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.