อบจ.ภูเก็ต ประชุม แผนปฏิบัติราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม แผนปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.เจษฎา ตันสกุล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต (ก.ธ.จ. ภูเก็ต) ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อสอดส่อง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ ในการนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเตรียมความพร้อมของโครงการ และรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.