อบจ.ภูเก็ต ประชุม กำหนด ค่าใช้จ่าย เลือกตั้ง นายก และ สภา อบจ.
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม กำหนด ค่าใช้จ่าย เลือกตั้ง นายก และ สภา อบจ.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2563 (ท้องถิ่นประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีภาสกร สิริภคยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าจ้างแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่ขัดกับสภาพความเป็นจริงตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น ค่าเช่า และค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าโฆษณาสื่อต่างๆ ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.