อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กิจกรรมพระพุทธศาสนา วัดเชิงทะเล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน กิจกรรมพระพุทธศาสนา วัดเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ. ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางด้านศาสนา จึงดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล เป็นจำนวนเงิน 21,873,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรบคุณธรรม จริยธรรม แก่พระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จริยธรรมตามหลักการของศาสนาพุทธ รวมถึงเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ วัดเชิงทะเล ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในด้านการบริหารจัดการและประสานงานต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.