อบจ.ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำ ครบกักตัว 14 วัน กลับภูมิลำเนา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ยานพาหนะทางน้ำ ครบกักตัว 14 วัน กลับภูมิลำเนา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และทีมงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ทางน้ำ) โดยเรือ THOR MAXIMUS จำนวน 20 คน ซึ่งเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) โรงแรมรีเซนต้า จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 เพื่อส่งตัวกลับจังหวัดภูมิลำเนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ต มอบหมายภารกิจเพื่อจัดการในบริเวณสถานที่กักกันโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในด้านการจัดการและธุรการ จัดหาสถานที่กักตัวและค่าเช่า การนำส่งผู้กักตัวไปยังสถานที่กักตัว การลงทะเบียนผู้กักตัว การสื่อสารและประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ และการสนับสนุนองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของผู้กักตัว ได้แก่ อาหารมื้อหลักและน้ำดื่ม เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.