อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลาม กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสัญญา สิงห์ศรีดา, นายประวัติ พิมานพรหม และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

นายอับดุกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาอิสลาม, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการด้านกิจการศาสนาอิสลาม อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้ในแนวทางการพัฒนากิจการของมัสยิด เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ความสามารถชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามได้ เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข สันติสุข พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไป”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ผู้นำศาสนาอิสลามเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข ผู้นำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์การ เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง ที่จะต้องวางแผน สั่งการ ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และทักษะการเป็นผู้นำด้านศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.