สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

สัมมนาการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต สอดคล้องกับบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้มีความครอบคลุมถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทางด้านการจัดทำแผนการศึกษาฯ โครงการ และงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมาธิการจังหวัด นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.