อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการ เติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเติมรักเติมพลังสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี 2563 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก นางจิตรา โรมินทร์, นางสาวอรทัย แต่สกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายณฐกร แย้มรุ่งเรือง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และด้านการพัฒนาครอบครัวอันนำไปสู่การพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ สร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวและแก้ไขปัญหาครอบครัว ตลอดจนให้สังคมไทยเกิดความสมานฉันท์ สามัคคีและเข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนสังกัด อบจ. 4 แห่ง คือ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต, โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502), โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง), โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวิชิตสงคราม ครอบครัวละ 2-3 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เห็นการรวมพลังของครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุด หากครอบครัวเข้มแข็งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรักความเข้าใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร และแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ จะสามารถเป็นแกนนำหลักในการขยายเครือข่ายครอบครัวต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีความรู้ ประสบการณ์ และนำแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไปใช้ในการพัฒนาและขยายเครือข่ายสถาบันครอบครัว สร้างโอกาสให้คนในครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.