ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ จัด สายสัมพันธ์สานฝันวันเด็กน้อย
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ จัด สายสัมพันธ์สานฝันวันเด็กน้อย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันวันเด็กน้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ปัจจุบันทางโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์สานฝันวันเด็กน้อยขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้น รวมถึงเพื่อสนองต่อเจตนารมณ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 60 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน รวม 117 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.