อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม ผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือและผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เข้าร่วม

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้ทำการในเรือ ผู้ประกอบการเรือและผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทัพเรือภาคที่ 3, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือในความรับผิดชอบ 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเทียบเรือรัษฎา และท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการขนส่งทางน้ำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงได้จัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ทำการในเรือและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการสัญจรทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะแก่ผู้ทำการในเรือเกี่ยวกับกฎหมายด้านการขนส่งทางน้ำ หลักการเดินเรือเบื้องต้น กฎจราจรเกี่ยวกับการเดินเรือ และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ รวมถึงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยว ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวระดับโลก

ด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมคนประจำเรือและผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำเรือ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้าน รวมทั้งจะต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้านการขนส่งทางน้ำ หลักการเดินเรือเบื้องต้น มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ และการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ทำการในเรือ อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.