อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต รุ่นที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าวเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดหลักสูตร “การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน โดยมี นายธนเดช ศุภสุวรรณ ประธานกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภูเก็ต และนางนงนภัส เสมาตระกูล กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต ถือเป็นเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายเฉพาะของชาวภูเก็ต ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าและกำลังได้รับความนิยมเป็นสินค้าโอทอป เพื่อการท่องเที่ยวของภูเก็ต สามารถนำมาสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวภูเก็ตได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.