อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดย นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ และนายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมอบรมจำนวน 120 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุธี อารีย์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการเรียนการสอน ให้เพิ่มทักษะกระบวนการในการสอนแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ด้าน นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า การพัฒนาและส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการสอนนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อจะได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีแนวทางการประเมินการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการพัฒนานักเรียน ครูควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความพร้อมทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชาการ ความสามารถในการชี้นำความรู้ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สำคัญควรมีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.