อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นางกานต์มณี ศิลปะ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เช่น การสอนแบบออนไลน์ การใช้งาน Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้สามารถนำไฟล์ข้อมูลต่างๆ ไปฝากไว้กับ Google ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 42 คน

นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้เรื่อง Google for Education ที่จะใช้ระบบไอทีแบบครบวงจร โดยใช้เครื่องมือจาก Google ช่วยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย Classroom, Gmail, Docs และ Drive สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ สามารถแชร์งานระหว่างกันและจัดการงานบนเครือข่ายที่ต้องการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันและในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.